• Koloseum
  • Vaccination
  • Djungel
  • Hem
  • Kanarieöarna
  • Paris

För att kunna göra en så bra riskbedömning som möjligt och på så sätt ge ett korrekt vaccinationsskydd kommer vi ställa en hel del frågor om vad du skall göra, hur du skall leva, om din mathygien, vistelsetid i landet, besök i djungelområden, byar eller på hög höjd osv.
För backpackers och långtidsresenärer, som inte alltid vet hur resrutten skall gå, kan det vara svårt att göra en helt korrekt riskbedömning; inte för lite skydd, men inte heller för många vaccinationer. 

Det är inte ovanligt att man inom ett resesällskap har olika uppfattning av vad man skall göra under resan, hur enkel livsmedelshygienen kommer att bli, om resan omfattar extrem djungelvistelse under flera dagar, bara någon enstaka övernattning eller kanske bara en dagstur. Det innebär att personer som kommer till oss vid skida tillfällen ofta berättar lite olika versioner om hur resan skall gå till och därför också kan få lite olika vaccinationsrekommendationer. Försök därför att - inom gruppen och före vaccinationsbesöket - diskutera igenom resan. Det kan man spara mycket pengar på!

Nedan finner du information om olika sjukdomar och hur man skyddar sig mot dessa, men också en "snabbguide" för de vanligaste semesterresmålen, så att du redan nu kan få en uppfattning om vaccinationsbehovet inför din resa. Den kan dock aldrig helt ersätta de individuella rekommendationer som vi går igenom med dig i samband med ett besök.

Grundskydd mot ...


Kompletterande skydd mot ...


Kortfattade rekommendationer för resenärer som åker till ...

Grundskydd mot polio, stelkramp och difteri

För alla - oavsett om du kommer vistas utomland eller hemma i Sverige - gäller att det förebyggande skyddet mot polio, stelkramp- och difteri bör vara fullgott.


Polio
Är du född 1960 eller senare bör du ha fått åtminstone 4 stycken poliovaccinationer. Personer födda före 1960 bör ha fått åtminstone 5 stycken.
Vid resa till vissa tropiska länder kan en extra poliovaccination i vissa fall behövas.

Stelkramp och difteri
De allra flesta som är födda efter 1950 har fått ett grundskydd mot stelkramp och difteri genom den sk trippel- eller dippelvaccinationen. Detta grundskydd gavs vid tre tillfällen under loppet av första eller andra levnadsåret.
Grundskyddet förnyades sedan rutinmässigt i 10 årsåldern med ytterligare en stelkramps- och difterivaccination.
Stelkramps- och difteriskyddet bör sedan förnyas med ca 20 års intervall.

Många personer - framför allt dom som är födda före 50-talet - har inte ett fullgott skydd mot stelkramp- och difteri. Om du vet - eller är tveksam om - att du aldrig fått vaccin mot stelkramp eller difteri bör Du kontakta oss åtminstone 5-6 veckor före en eventuell utlandsresa. Då hinner man åtminstone ge de två första doserna med en månads intervall. Behöver du bara göra en komplettering av stelkramps- och difteriskyddet då räcker det om du kontaktar oss en till två veckor innan du åker utomlands.

Upp


 

Kompletterande skydd mot ...

karta
Hepatit A (smittsam gulsot)

orsakas av ett virus som ger inflammation i levern och sprids framför allt via förorenad mat och dryck. Viruset är allmänt förekommande i tropiska länder. Hepatit A-vaccin skyddar i ca 40 år. Ett fullgott skydd erhålls efter två doser. Första dosen ger ett utmärkt skydd mot smittsam gulsot under åtminstone ett år och kan tas så sent som dagarna före avresan. För att få det långvariga 40-årsskyddet måste man kompletterar med den andra dosen efter ca ett år.

Är du gravid är det extra viktigt att du skyddar dig mot sjukdomen.

Uppkarta
Hepatit B
orsakas av ett virus som leder till inflammation i levern. Sjukdomen kan överföras sexuellt, men också i samband med tatuering, piercing, öronhåltagning, kirurgiska och dentala ingrepp, blodtransfusion, otillräckligt rengjorda kanyler etc.

Vaccinationen bör övervägas till resenärer som vistas framför allt i Asien, Afrika eller Sydamerika under längre tid eller vid upprepade tillfällen. Även sjukvårdspersonal bör vaccineras.

Ett gott skydd fås i regel efter tre injektioner, som helst ges under loppet av 6 månader. Om tiden inte medger att man hinner ge de två första doserna i god tid före avresan, kan man som alternativ ge tre injektioner under en 3 veckorsperiod. I detta fall bör man komplettera med en fjärde dos efter ett år. Denna dos får ses som en investering inför framtida resor.

Uppkarta
Kolera

Kolera kan ge svåra diarréer och sjukdomen finns i Asien och Afrika samt under senare år också i Sydamerika. Bakterien är känslig för syran i magsäcken varför risken för magfriska personer att insjukna är liten.

Kommer du att leva under enklare livsmedelshygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller om du äter syrareducerande mediciner, har någon bakomliggande sjukdom som t.ex. tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att du kan bli svårare sjuk) bör du överväga vaccinationen.

Vaccinet ges i form av dryck och omfattar två doser. Skyddseffekten mot kolera är god och kvarstår hos vuxna upp till 2 år, men hos barn endast i 6 månader.

Vid sidan av skyddet mot kolera erhålls ett visst skydd mot enterotoxinbildande E.coli (ETEC), som också är en vanlig orsak till diarréer hos många utlandsresenärer. Skyddseffekten mot ETEC är dock mycket omdiskuterad och är kortare än för kolera (upp till ca 3 månader). Vaccinet är inte längre godkänt på denna indikation i Sverige.

Observera att vaccinationen tas som två doser med åtminstone 1 veckas mellanrum mellan dessa. Den andra dosen bör dessutom få "verka" i ytterligare en vecka för bästa skydd. Med andra ord bör man påbörja vaccinationerna senast två veckor före avresa.

Uppkarta
Tyfoid

är en allvarlig tarminfektion som förorsakas av en bakterie.
Tyfoid finns framför allt i Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika och beror mycket på den bristande allmänna hygienen i landet. Den individuella risken för tyfoid är mycket liten, varför du inte behöver vaccinera dig inför en kortare turistresa. Planerar du däremot att vistas längre tid i miljöer med låg hygienisk standard kan vaccinationen övervägas.

Det finns två olika vacciner; dels kapslar som sväljs och dels ett vaccin som injiceras. Skyddet kvarstår 1- 3 år.

Uppkarta
Japansk encefalit

är en allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen förekommer framför allt i delar av Sydostasien och på Indiska kontinenten.
Smittkällan utgörs av grisar och vissa fåglar och sjukdomen sprids sedan till människan via mygg.
Risken att smittas är generellt sett mycket liten och beror av när, var och hur länge du vistas i dessa områden, boendestandarden (mygg trivs t.ex. sämre i luftkonditionerade rum) samt hur mycket du kommer att vistas utomhus kvälls- och nattetid då myggen är som mest aktiva. Smittspridningen sker främst på landsbygden men kan även förekomma i en del städers slumområden.

Korttidsresenärer behöver i allmänhet inte vaccineras.

Vaccinationen omfattar två injektioner som ger ett gott skydd under närmaste året. Myggmedel minskar dessutom risken för myggbett och därmed också smitta.

Upp 
Epidemisk hjärnhinneinflammation (meningokockmeningit)

är en bakteriesjukdom som kan medföra livshotande infektioner i blod och hjärnhinnor.

Epidemier förekommer emellanåt framför allt i Afrika, Sydamerika och på Arabiska halvön.
Långvarig och nära kontakt med lokalbefolkningen motiverar vaccination av framför allt barn och ungdomar som är mer mottagliga för sjukdomen. Vaccinationen kan också övervägas om du skall arbeta inom sjukvården i områden med hög smittrisk. Vaccinationen är dessutom obligatorisk för pilgrimmer vid inresa till Mecca i Saudi-Arabien.
Det finns flera olika typer av meningokocker och vi använder idag två olika vacciner beroende på var vistelsen kommer vara.

Två injektioner ger ett visst skydd under minst 5 år.

UppFästingencefalit (FSME / TBE)

är en virussjukdom som orsakar inflammation i hjärnan. Smittan överförs direkt i samband med fästingbettet. Sjukdomen förekommer under vår, sommar och höst huvudsakligen i Stockholms län, Uppland och Södermanland, men även i delar av Västergötland samt i flera län i södra Sverige (se översiktkarta). Även på Åland förekommer TBE.
I Östergötland är smittan mer orienterad till de västra delarna av regionen och de flesta fallen har i stort inträffat i "triangelområdet" mellan Omberg i söder, norra Vättern och Kisa. 
TBE förekommer också i Central- och Östeuropa där man också - precis som i Sverige - ser en viss ökad utbredning av sjukdomen.

Grundskyddet omfattar tre injektioner (fyra injektioner för personer över 50 år) som ger ett gott skydd under de tre första åren. Då ger man en påfyllnadsdos och sedan vart femte år om risken kvarstår.

Upp
karta
Tuberkulos

är en - i regel - luftburen smitta förorsakad av en bakterie. Vaccination mot tuberkulos infördes i större skala successivt under 1940- och 1950-talet. Alla nyfödda barn liksom många skolbarn och värnpliktiga vaccinerades. I Sverige är sjukdomen så ovanlig att denna rutinmässiga vaccination upphörde 1975. Personer födda därefter är sålunda ofta oskyddade mot sjukdomen.

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittorisk - framför allt i u-länderna - bör vara vaccinerade mot tuberkulos.

Om du tidigare är vaccinerad blir en omvaccination sällan aktuell.

Uppkarta
Rabies

är en mycket allvarlig virussjukdom som drabbar hjärnan. Sjukdomen finns i stora delar av världen och överförs till människan oftast genom bett eller rivning av rabiesinfekterade djur. Hundar och katter utgör de främsta smittkällorna, men smitta kan överföras även av fladdermöss, apor, rävar etc.

Vaccinet ges huvudsakligen till personer som arbetar med djur eller kan komma i nära kontakt med dessa och till personer som skall arbeta inom sjukvård, skogsbruk etc.

Barn har en tendens att mer eller mindre frivilligt komma i kontakt med djur. Vaccination kan därför övervägas till mindre barn inför en längre tids vistelse i högriskområden. Vaccinationen är dessutom mer motiverad om sjukvårdsresurserna i landet är svårtillgängliga.

För ett fullgott skydd ges tre injektioner under loppet av en månad. Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men undvik ändå alltid onödig kontakt med djur!

Även om du blivit vaccinerad mot rabies före resan skall vaccination ändå upprepas så snart som möjligt vid misstänkt smitta.

Upp
karta

Gula febern

orsakas av ett virus som ger inflammation i levern. Sjukdomen överförs genom myggstick och förekommer i Centralafrika och i Sydamerika men inte i Asien.

Det finns två anledningar till att behöva vaccinera sig mot gula febern. Den ena är naturligtvis för att skydda sig själv mot sjukdomen vid vistelse i områden där gula febern förekommer.
Den andra anledningen är mer formell och många länder kräver ett intyg på utförd vaccination om du nyligen har vistats i andra länder där sjukdomen finns. Dessa bestämmelser syftar mer till att skydda respektive land och mindre till att skydda enskilda resenärer. Vaccinationen skall då dessutom vara utförd minst 10 dagar före ankomsten till landet.

En injektion ger ett bra skydd under flera årtionden, men den formella giltigheten är många gånger begränsad till 10 år.

Uppkarta

Malaria

Sjukdomen - som överförs via mygg - har stor utbredning i både Asien, Afrika och Sydamerika.
Du skyddar dig bland annat genom att äta malariatabletter under hela vistelsen i malariaområdet samt en eller ett antal veckor efter utresan. Tabletterna är receptbelagda och din vaccinatör kommer att gå igenom med dig hur de skall tas.

Eftersom det är mygg som sprider sjukdomen är det naturligtvis av största vikt att minska risken för myggbett. Inga myggbett - ingen malaria! Glöm därför inte bort att köpa med myggstift eller myggspray och eventuellt också ett impregnerat myggnät före avresan!

UppResenärer till Kanarieöarna och norra Medelhavsländerna (dock ej Turkiet)

Risken för gulsot är mycket liten och du behöver inte vaccinera dig inför vistelsen.
Glöm däremot inte bort att se över polio-, stelkramps- och difteriskyddet!

UppResenärer till Turkiet

1-2 veckors charterresor till storstad eller badort


Upp


Resenärer till Egypten, Marocko, Tunisien

1-2 veckors charterresor till storstad eller badort


UppResenärer till Thailand
1-2 veckorsresor till Bangkok och andra större städer, badorter som t.ex. Phuket, Krabi, Koh Samui, Koh Samet, Koh Chang etc Vaccinera dig 0-2 veckor före avresan, men tänk på att om du vill ha turistdiarréskydd gäller minst 2 veckor före.


... resenärer som dessutom kommer att resa runt på landsbygden med flera övernattningar i norra Thailand, utmed gränsen mot Kambodja eller Myanmar Börja vaccinera dig åtminstone ca 4 veckor före avresan.


Backpackers och andra resenärer som vistas längre tid i landet Börja vaccinera dig åtminstone 8 veckor före avresan.

Upp


Resenärer till Indonesien
1-2 veckorsresor till Jakarta och andra större städer, badorter som t.ex. Bali (dock ej Lombok) Vaccinera dig 0-2 veckor före avresan, men tänk på att om du vill ha turistdiarréskydd gäller minst 2 veckor före.


... resenärer som dessutom kommer att resa runt på landsbygden med flera övernattningar eller vistas på Lombok eller i ö-världen öster om Lombok Börja vaccinera dig åtminstone ca 4 veckor före avresan.


Backpackers och andra resenärer som vistas längre tid i landet Börja vaccinera dig åtminstone 8 veckor före avresan.

Upp


Resenärer till Indien
1-2 veckorsresor till turistorter med dagturer Vaccinera dig 0-2 veckor före avresan, men tänk på att om du vill ha turistdiarréskydd gäller minst 2 veckor före.


... resenärer som dessutom kommer att resa runt på landsbygden med flera övernattningar Börja vaccinera dig åtminstone ca 4 veckor före avresan.


Backpackers och andra resenärer som vistas längre tid i landet Börja vaccinera dig åtminstone 8 veckor före avresan.

Upp


Resenärer till Sydafrika
1-2 veckorsresor till Kapstaden, Johannesburg etc Vaccinera dig 0-2 veckor före avresan, men tänk på att om du vill ha turistdiarréskydd gäller minst 2 veckor före.


--- resenärer som dessutom kommer att göra safari i Krügerparken eller andra nationalparker med flera övernattningar Börja vaccinera dig ca 2-4 veckor före avresan.


Backpackers och andra resenärer som vistas längre tid i landet Börja vaccinera dig ca 8 veckor före avresan.

Upp


Resenärer till Kenya eller Tanzania
1-2 veckorsresor till Nairobi, Dar-es-Salaam, Mombasa etc Vaccinera dig 0-2 veckor före avresan, men tänk på att om du vill ha turistdiarréskydd gäller minst 2 veckor före.


.... resenärer som dessutom kommer att göra safari Börja vaccinera dig ca 2-4 veckor före avresan.


Backpackers och andra resenärer som vistas längre tid i landet Börja vaccinera dig ca 8 veckor före avresan.

Upp