• Koloseum
 • Vaccination
 • Djungel
 • Hem
 • Kanarieöarna
 • Paris
Information om PSA-prov - läs mer här!


Varje år avlider drygt 90.000 människor i Sverige
Den vanligaste dödsorsaken är relaterad till hjärt- och kärlsjukdomar som står för ca 42 % av fallen och statistiken är ganska lik för både män och kvinnor. 

Cancersjukdomarna står för ca 25% och är den näst vanligaste dödsorsaken. Lung- och bröstcancer är de vanligaste cancerformerna som orsakar dödsfall för kvinnor och prostatacancer den vanligaste bland männen.
Åldern tar naturligtvis ut "sin rätt" men närmare 25% av de personer som dör i en ålder under 75 år hade mer eller mindre själva kunnat påverka utgången.


Riskfaktorerna

Högt blodtryck, höga blodfetthalter, diabetes, rökning och hög alkoholkonsumtion är de främsta faktorerna till den höga dödligheten på grund av hjärt- och kärlsjukdomarna. Mellan de olika faktorerna finns flera samband att ta hänsyn till. Därför bedömer vi inte ett hälsotillständ utgående enbart från varje enskilt värde, utan väger samman de olika faktorerna till en hälsoprofil. Enbart ett avvikande värde behöver alltså i och för sig inte innebära någon större risk om övriga värden ligger på en acceptabel nivå.Riktade hälsokontroller
De riktade häslokontrollerna är främst ålders-, yrkes- och könsrelaterade.
Med stigande ålder ökar vissa riskfaktorer både till antal och storlek. Olika yrkesgrupper kräver olika hälsokontroller. Inte heller kan män och kvinnor bedömas på samma sätt.Riktade hälsokontroller - till skillnad från allmänna - anpassas efter såväl ålder som yrke och kön. Därför skiljer sig också provtagnings- och undersökningsrutiner på så sätt att dessa inriktas på sådana förhållanden, som läkaren bedömer vara väsentliga.

Riktade hälsokontroller är effektivare hälsokontroller!
Hälsokontrollens omfattning


På egen hand
 • Frågeblankett för att kartlägga tidigare sjukdomar och nuvarande hälsotillstånd.
  Många män vill gärna ta ett PSA-prov, som möjligen kan ge en fingervisning av risken för prostatacancer.
  Viktigt är att förstå vad detta prov innebär kvalitativt och alla som funderar över att ta ett prov måste ta del av informationen. Läs mer här!

Vid besöket
 • Provtagning med blodanalys av bl.a. kolesterol, blodfetter, socker samt vissa lever- och njurfunktioner.
 • Analys av urinvärden.
 • Blodtrycksmätning och viktkontroll.
 • EKG-undersökning.
 • Genom att vi själva analyserar proverna i omedelbar anslutning till provtagningen, så slipper Du vänta i flera dagar på provresultaten. Inom ungefär en kvart ligger provsvaren på läkarens bord!
 • Därefter följer genast besöket hos läkaren med kroppsundersökning och genomgång av blod- och övriga provtagningsvärden. Individuella rekommendationer för att minska riskfaktorerna hos personer inom riskgrupperna.


Uppföljning av riskgrupper

Det visar sig att ca 1/3 av alla undersökta personer har avvikande värden och således tillhör en av riskgrupperna.
Vid uppföljningen sker en ny kontroll av de värden som bedöms vara avvikande. För att uppnå bästa resultat av våra individuella rekommendationer är förstås samarbetet mellan oss och den undersökte av allra största vikt. Det är skönt att se när värdena blir bättre!

Vidare utredning och behandling

I de fall hälsokontrollen föranleder fortsatt utredning och behandling remitteras patienten vidare till sin vårdcentral eller specialistklinik på sjukhus.

Intervall mellan hälsokontrollerna

Som riktvärde kan gälla att upp till 40 års ålder göra en hälsokontroll vart fjärde till femte år, medan intervallen sedan krymper. Mellan 40-50 år kanske med två till tre års intervall och därefter en årlig kontroll. Men än en gång - rekommendationerna är individuella och Ditt aktuella hälsotillstånd får avgöra intervallens längd.

Kvällsmottagning

Det är inte alltid man bara lämna sin arbetsplats på dagtid. Med hälsokontroller på kvällstid blir det inget krångel med ersättare eller inkomstbortfall.

Kostnaden
I grundkostnaden för hälsokontrollen ingår provtagningar, blodanalyser och läkarundersökning. Om det visar sig att du behöver någon form av uppföljning som du väljer att göra hos oss, ingår inte sådan kostnader i grundpriset.
Den genomsnittliga årskostnaden är naturligtvis lägre och beror av intervallen mellan hälsokontrollerna.
Vi debiterar ingen års- eller anslutningsavgift!

Så bokar vi
Anslutna företag och privatpersoner garanterar vi förstås alltid ny tid till hälsokontroll. Våra sjuksköterskor kontaktar Dig och planerar in hälsokontrollen när det är dags - efter 1 år eller efter 5 år; helt enligt vad vi kom överens om vid Ditt senaste besök.
Vill Du komma tidigare hör Du av Dig själv och vill Du skjuta fram undersökningen lite i tiden går det naturligtvis också bra. I första hand är det Du själv som bestämmer över Din egen kropp!

Så bokar Du
Önskar Du mer informat eller vill boka in Din egen eller företagets hälsokontroller - kontakta oss för närmare besked !


Välkommen till oss på Läkarhuset !